9 Comments

  1. Tao không đủ khả năng coi hết clip này nhưng khúc ban đầu nhìn cái miệng mày chẳng tin tưởng được gì hết có phải là Bắc Bắc kỳ là đại diện xứ lau khác Không vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *