42 Comments

  1. 🖤🗯🗣☻🕳🗣👻💬👽💫💩💤👽🗣🕳💀💥👥👺🧟‍♀️🧟‍♂️👹🧟‍♀️👺💥👥👺🧟‍♀️👥👺🧟‍♀️👥💀🕴👻💫💬👾💢💫💢💫👽🗯👅

  2. Có Kagome là Inuyasha mạnh lên, vậy mà Inuyasha còn đuổi Kagome về nữa chứ! Vong ơn bội nghĩa vl.

  3. Tự nhiên inuyasha ngửi thấy mùi kagome tự nhiên mạnh lên kìa 😄😄😄😄😄😄😄😃😃😃😃😃😃😉😉😉😉😉😉😉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *