23 Comments

  1. Há há, sướng quá lên chỗ Thiên Lôi cái ổng đánh cho, mà đánh tiếng sét ái tình ⚡ ⚡ ⚡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *