6 Comments

  1. 2:48 tui kịch liệt phản đối, đối tượng doraemon vì kiểu chôm đồ trá hình và trắng trợn này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *