36 Comments

  1. 19/11/2017 Đinh Dậu 20 :10 của thế gian này bình thường, có thì ăn sang mặt đẹp tiền của đầy kho, không thì bụng đói kêu to tiền trong kho không có, nhưng ngày đêm cũng 24 giờ bình thường.

  2. Bình thường chẳng có gì vui Ngôi Lời xuống thai làm người ở giữa các bạn nam nữ chán nơi có chín trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *